nashe pravo
/ ГоловнаАвторські сторінкиАвторська сторінка Д-р Петра СтецюкаПублікаціїОснови теорії конституції та конституціоналізмуПерелік цитуваньПонеділок, 24 Жовтня 2016  
швидкий перехід
сервіс
партнери

1-150

15.01.2005, 15:03

1 Див. наприклад: Словник іншомовних слів / За ред.О.С.Мельничука. – К.: Головна редакція УРЕ, 1977. – С.354-355.

2 Див.: Конституційне право України / За ред. Погорілка В.Ф. – К.: Наук. думка, 1999. – С.101; Стахів М. Зміна назви держави як вислід розвитку держави. Науковий збірник УВУ. Т.5. – Мюнхен, 1948. – С.186-187.

3 Аннерс Э. История европейского права (пер. со швед.) / Ин-т Европы. – М.: Наука, 1996. – С.59; Рим и Ватикан. – Printed, 2001. – Plurigraf S.p.A. – Narn, s.74, 82.

4 Дністрянський С. Нові проекти українських конституцій // Воля. – Відень, 1920. – Т.6. – Ч.5. – С.235.

5 Див.: Георгіца А.З. Поняття та сутність конституції в сучасній конституційній доктрині // Науковий Вісник Чернівецького державного університету. 2000. Випуск 100. Правознавство. – Чернівці, 2000. – С.57.

6 Себайн Дж., Торсон Т. Історія політичної думки (перекл. з англ.). – К.: Основи, 1997. – С. 42, 51, 108, 126.

7 Гай. Институции. – М.: Юристъ, 1997. – С.19.

8 Див.: Шаповал В.М. Від Руської Правди до Декларації про державний суверенітет України. Історичні форми правового регулювання державно-владних відносин// Віче. – 2000 – № 7. – С.19.

9 Див. детальніше: Большой энциклопедический словарь. Т.1. – М.: Советская энциклопедия, 1991. – С.829; Себайн Дж., Торсон Т. Історія політичної думки (перекл. з англ.). – К.: Основи, 1997. – С.339; Шаповал В.М. Конституція України як нормативно-правовий акт (теоретичні проблеми кваліфікації) // Право України. – 1997. – №10. – С.4.

10 Див.: Шаповал В.М. Від Руської Правди до Декларації про державний суверенітет України. Історичні форми правового регулювання державно-владних відносин // Віче. – 2000. – № 7. – С.15-25.

11 Декларація прав людини і громадянина 1789 року. В зб.: Конституции и законодательные акты буржуазных государств (ХVІІ-ХІХ вв.). Сборник документов. – М.: Государственное издательство юридической литературы, 1957. – С.251.

12 Лассаль Ф. Сущность конституции. – Что дальше? – СПб.: Молот, 1905. – С.33-36.

13 Эбзеев Б.С. Конституция. Правовое государство. Конституционный суд: Учебное пособие для вузов. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. – С.13-14.

14 Конституційне право України / За ред. Погорілка В.Ф. – К.: Наукова думка, 1999. – С.105.

15 Базилевич С.Е. Поняття та суть конституції. – в бр.: Степан Базилевич (1898-1987). Життя та науково-педагогічна діяльність. Спогади. Вибрані статті. – Львів, 1998. – С.22.

16 Див. детальніше: Аннерс Э. История европейского права (пер. со швед.) / Ин-т Европы. – М.: Наука, 1996. – С.210-216.

17 Дністрянський С. Загальна наука права і політики. – Т.1. – Прага, 1923. – С.186-189; Руссо Жан-Жак. Про суспільну угоду, або принципи політичного права. – К.: “Post-Royal”, 2001.

18 Цит.за: Лафитский В.И. Основы конституционного строя США. – М.: Издательство Норма, 1998. – С.7.

19 Базилевич С.Е. Поняття та суть конституції. – С.22.

20 Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма) (Пер.с венг.). – М.: Юристъ, 2001. – С. 25.

21 Частково про це див.: Стецюк П. Конституція – форма правового закріплення зміни владних відносин у державі (до постановки проблеми). – У зб.: Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали VІІ регіональної науково-практичної конференції. 13-14 лютого 2001 р. м. Львів. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2001. – С.81-85.

22 Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма). – Там само.

23 Олкон Е. Політико-правові особливості британського конституціоналізму. – В зб.: Сучасний конституціоналізм та конституційна юстиція: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Жовтень 2000 / За редакцією С.В.Ківалова, М.П.Орзіха. – Бібліотека журналу “Юридичний вісник”. – Одеса: Юридична література, 2001. – С.99.

24 Див.: Шаповал В. Конституция Великобритании. Вводная статья. – В зб.: Конституции государств Европейского Союза / Под общ.ред. Окунькова Л.А. – М.: ИНФА, 1997. – С.148-149.

25 Див. детальніше: Конституции и законодательные акты буржуазных государств (ХVІІ-ХІХ вв.). Сборник документов. – М.: Государственное издательство юридической литературы, 1957. – С.11-162.

26 Каррі Д.П. Конституція Сполучених Штатів Америки: Посібник для всіх / Перекл. з англ. – К.: Веселка, 1993. – С. 11.

27 Див. детальніше: Конституции и законодательные акты буржуазных государств (ХVІІ-ХІХ вв.). Сборник документов. – М.: Государственное издательство юридической литературы, 1957. – С.178-195.

28 Див.: Декларація прав людини і громадянина. Прийнята Національними Зборами Франції 26 серпня 1789 року. – В зб.: Конституции и законодательные акты буржуазных государств (ХVІІ-ХІХ вв.). Сборник документов. – М.: Государственное издательство юридической литературы, 1957. – С.250-251.

29 Див. детальніше: Французька Конституція. – Там само. – С. 252-282.

30 Там само. – С. 252-253, 255, 261.

31 Декрет від 21 вересня 1792 року про затвердження конституції народом і про охорону особи і власності громадян. – Там само. – С.282.

32 Декрет від 21-22 вересня 1792 року про скасування королівської влади у Франції. – Там само. – С.283.

33 S.Sagan. Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej. – Warszawa, Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2001. – S.21-22.; Konstytucja 3 maja. Opracowal Jerzy Lojek. – Lublin, Wydawnictwo lubelskie. – 1984; Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku pod red.J.Bocja. – Wroclaw, 1998.

34 Konstytucja 3 maja. Opracowal Jerzy Lojek. – Lublin, Wydawnictwo lubelskie. – 1984. – S.56-57.

35 Див.: Miasta nasze krolewskie wolne w panstwach Rzeczypospolite. (Konstytucja 3 maja. Opracowal Jerzy Lojek. – Lublin, Wydawnictwo lubelskie. – 1984. – S.69-77).

36 Див.: Мироненко О.М. Конституція Польщі 1791. – В кн.: Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.:Ю.С.Шемшученко (голова редкол) та ін. – К.: “Укр. енцикл.”, 2001. – С.298-299; Konstytucja 3 maja. Opracowal Jerzy Lojek.-Lublin,Wydawnictwo lubelskie. – 1984. – S.58-66; Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku pod red.J.Bocja. – Wroclaw, 1998. – S.169-205, 233-253, 273-306.

37 Konstytucja 3 maja. Opracowal Jerzy Lojek. – Lublin, Wydawnictwo lubelskie. – 1984. – S.67.

38 Пейн Т. Права людини / Перекл. з англ. Ігор Савчак. – Львів: Літопис, 2000. – С.182-183.

39 Див. наприклад: Мелащенко В.Ф. Основи конституційного права України: Курс лекцій для студентів юридичних вузів і факультетів. – К.: Вентурі, 1995. – С.194-199; Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.: Юристъ, 1996. – С.49-52; Тодыка Ю. М., Супрунюк Е. В. Конституция Украины – основа стабильности конституционного строя и реформирования общества. – Симферополь: Таврия, 1997. – С.22-26; Тодыка Ю. М. Конституция Украины: проблемы теории и практики. – Харьков: "Факт", 2000. – С.12-13.

40 Див.: Кампо В.М., Гринчак В.А., Заєць І.Я. Конституції країн парламентської демократії. – К.: НМК ВО, 1992. – С.4.

41 Див.: Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Названа праця. – С.51.

42 Див.: Тодыка Ю. М., Супрунюк Е. В. Названа праця. – С.23.

43 Шелухін С. В справі проектів про майбутній лад на Україні // Воля. Відень. – 1921. – Т. 2. Ч. 11/12. – С.405.

44 Див.: Тодыка Ю. М., Супрунюк Е. В. Названа праця. – С.25.

45 Цит. за: Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців. 1848-1914. Перша часть. – Львів, 1926. – С.21.

46 Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. – СПб., 1900. – С.303; Боржо Ж. Учреждение и пересмотр конституций в Америке и Европе. – 1905. – С.3; Еллинек Г. Общее учение о государстве. – СПб., 1908. – С.371.

47 Уэейд и Филлипс. Конституционное право. – М.: Изд.иностр. литературы, 1950.

48 Базилевич С.Е. Конституції буржуазних держав. Лекції з курсу державного права буржуазних країн для студентів юридичного факультету університету. – Львів, 1965. – С.4.

49 Див.: Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства. – М., 1908. – С.75-77.

50 Див. детальніше: Кампо В.М., Гринчак В.А., Заєць І.Я. Конституції країн парламентської демократії. – К.: НМК ВО, 1992. – С.6-8.

51 Ориу М. Основы публичного права. – М., 1929. – С.538.

52 Дністрянський С. Теорія конституції / В кн.: Стецюк П. Станіслав Дністрянський як конституціоналіст. – Львів, 1999. – С.195-196.

53 Кампо В.М., Гринчак В.А., Заєць І.Я. Конституції країн парламентської демократії. – К.: НМК ВО, 1992. – С.8-9.

54 Маунц Т. Государственное право Германии (ФРГ и ГДР). – М.: Изд. иностр. литературы, 1959. – С.89.

55 Цит. за: Сравнительное конституционное право. – М.: Манускрипт, 1996. – С.61.

56 Бромхмед П. Эволюция британской конституции. – М.: Юридическая литература, 1978. – С.26.

57 Жакке Ж.-П. Конституционное право и политические институты. Учеб.пособие / Пер.с франц. – М.: Юристъ, 2002. – С.102.

58 Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма). / Пер.с венг. – М.: Юристъ, 2001. – С.11-13.

59 Там само. – С.15.

60 Ленін В. “Як соціалісти-революціонери підводять підсумки революції, і як революція підвела підсумки соціалістам-революціонерам”. Повне зібрання творів. – Т.17. – С.325.

61 Лепешнин О. И. Курс советского государственного права. – Т.1. – М.: Гос.издат.юрид.лит., 1961. – С.133-134.

62 Дністрянський С. Названа праця. – С.193-195.

63 Див.: Сравнительное конституционное право. – М.: Манускрипт, 1996. – С.67-81.

64 Див.: Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. – К.: АртЕк, 1997. – С.29-35.

65 Див.: Сравнительное конституционное право. – С.69.

66 Див.: Конституции буржуазных стран. – Т.І. – М., 1935. – С.65-78; Конституции буржуазных стран. – Т.ІІ. Средние и малые Европейские страны. – Москва-Ленинград: Государственное социально-экономическое издательство, 1936. – С.11-39; Конституции государств Европейского Союза / Под общ. ред. Окунькова Л.А. – М.: ИНФА, 1997. – С. 79-87.

67 Див.: Сравнительное конституционное право. – С.71.

68 Див.: Шаповал В.М. Названа праця. – Там само; Конституции государств Европейского Союза / Под общ.ред. Окунькова Л.А. – М., 1997; Конституції нових держав Європи та Азії / Упорядн. С.Головатий. – К.: Українська Правнича Фундація. Видавництво "Право", 1996.

69 Струве П. Памяти Михаила Петровича Драгоманова // Освобождение. – 1905. – № 72. – С.362.

70 Див.: Драгоманов М. “Вільна спілка” –“Вольный союз”. Спроба української політико-соціальної програми. – В зб.: Драгоманівський збірник. “Вільна спілка” та сучасний український конституціоналізм / За ред. Т.Г.Андрусяка. – Львів: Світ, 1996. – С.9-10.

71 Див.: Кистякивський Б.А. Государство правовое и социалистическое // Вопросы философии и психологии. – 1906. – Кн. 85 (V). – С.469-507.

72 Див. детальніше: Заєць А.П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. – К.: Парламентське видавництво, 1999. – С.7-68; Рабінович П.М. Правова держава. – У кн.: Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К.: “Генеза”, “Довіра”, 1996. – С.585-586; Тимошенко В.І. Правова держава (теоретико-історичне дослідження). – К.: Наук. думка, 1994.

73 Див. детальніше: Шаповал В.М. Зарубіжний парламентаризм. – К.: Основи, 1993. – С.4.

74 Див. детальніше: Цьольнер Еріх. Історія Австрії / Перекл. з нім. Роман Дубасевич, Христина Назаркевич, Анатолій Онишко, Наталія Іваничук. – Львів: Літопис, 2001. – С.345-350, 386-389; Головна Руська Рада. – У кн.: Довідник з історії України (А-Я) / За заг.ред. І.Підкови, Р.Шуста. – К.: Генеза, 2001. – С.166-167; Сухий О. Галичина: між Сходом і Заходом. Нарис історії ХІХ – поч. ХХ ст. –Львів: Львівський державний університет ім. І.Франка: Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України, 1997. – С.26-31.

75 Див. детальніше: Добжанський О. Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – Чернівці: Золоті литаври, 1999; Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців. 1848-1914. – Львів: Накл. автора, 1927. – Ч. 2. – С.434-736; Український парламентаризм: минуле і сучасне / За ред. Ю.С.Шемшученка. – К.: Парламентське видавництво, 1999. – С.53-59.

76 Див.: Європейська хартія місцевого самоврядування // Віче. – 2000. – №3. – С.43-44.

77 Див. наприклад: Ейхельман О. Реформа місцевого самоврядування на підставі демократично-респубіканської державності. – Науковий ювілейний збірник Українського Вільного Університету в Празі, присвячений С.Дністрянському. – Прага, 1923. – С.159-237; Панейко Ю. Теоретичні основи самоврядування. – Мюнхен, 1963. та інші.

78 Соколюк З. Юрій Панейко, 3.4.1886 – 18.8.1973. – Збірник на пошану Юрія Панейка. – Мюнхен, 1988. – С.14; Панейко Ю. Теоретичні основи самоврядування. – Мюнхен, 1963.

79 Старосольський В. Політичне право. Курс лекцій. УТГІ. – Регенсбург-Новий Ульм, 1950. – С.153, 330, 332.

80 Базилевич С.Е. Поняття та суть конституції. – У бр.: Степан Базилевич (1898-1987). Життя та науково-педагогічна діяльність. Спогади. Вибрані статті. – Львів, 1998. – С.23-24.

81 Див.: Конституція незалежної України. Навчальний посібник / За ред.В.Ф.Погорілка, Ю.С. Шемшученка, В.О.Євдокимова. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Спілка юристів України, 2000. – С.44-46.

82 Див.: Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції. – К.: Український центр правничих студій, 2001. – С.136.

83 Там само.

84 Государственное право Германии / Сокр. пер. с нем.семитомного изд./ Т.І. – М.: 1994. – С.6.

85 Див. детальніше: Тодика Ю. Конституція і правова доктрина // Вісник Академії правових наук України. – Харків, 2000. – № 1(20). – С.42-50; Тодыка Ю. М. Конституция Украины: проблемы теории и практики. – Харьков, "Факт", 2000. – С.144-151.

86 Стецюк П. Періодизація розвитку та еволюція змісту конституційно-правових доктрин в Україні (до постановки проблеми) // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2001. – № 36. – С.179.

87 Шаповал В.М. Становлення конституціоналізму в Україні: проблеми теорії // Право України. – 1998. – С.26.

88 Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції. – К.: Український центр правничих студій, 2001. – С.132-135.

89 Див.: История буржуазного конституционализма ХVІІ-ХVІІІ вв. – М., 1983. – С.3-4.

90 Див.: Кравец И.А. Конституционализм и Российская государственность в начале ХХ века. Учебное пособие. – М.: “ЮКЗА”, 2000. – С.9-11.

91 Див. наприклад: Словник іншомовних слів /За ред.О.С.Мельничука. – К.: УРЕ, 1977. – С.354.

92 Див. детальніше: Степанов И.М. Права человека в концепции конституционализма. – М.: Институт государства и права, 1997 – С.63; Хенкен Луис. Елементы конституционализма // Конституционное право Восточно-Европейское обозрение. 1999. – № 3; Государственное право буржуазных и развивающихся стран: Учебник. – М., 1989. – С.67; Степанов М.И. Грани российского конституционализма (ХХ век) // Конституционный строй России. – М., 1992. – С.30-31; Егоров С.А. Конституционализм в США: политико-правовые аспекты. – М., 1993. – С.5-12; Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К: Генеза, Довіра, 1996. – С.244.

93 Див.: Орзіх М. Сучасний конституціоналізм – мета конституційної реформи в Україні. – В зб.: Сучасний конституціоналізм та конституційна юстиція: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Жовтень 2000 / За ред. С.В.Ківалова, М.П.Орзіха. – Бібліотека журналу “Юридичний вісник”. – Одеса: Юридична література, 2001. – С.134.

94 Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма) / Пер.с венг. – М.: Юристъ, 2001. – С.24.

95 Див.: Конституционное право // Энциклопедический словарь. – М.: Норма, 2000. – С.304-305.

96 Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К.: Генеза, Довіра, 1996. – С.244.

97 Тихомиров Ю.А. Конституция в правовой системе: взаимовлияние и противоречие // Конституция как фактор социальных изменений: Сборник докладов. – М., 1999. – С.88.

98 Див.: Кампо В.М., Гринчак В.А., Заєць І.Я. Конституції країн парламентської демократії. – К: НМК ВО, 1992. – С.9; Мелащенко В.Ф. Основи конституційного права України: Курс лекцій для студентів юридичних вузів і факультетів. – К.: Вентурі, 1995. – С.192-193; Скомороха В. Вплив конституційної юстиції на розвиток українського конституціоналізму // Право України. – 2000 – № 12. – С.3.

99 Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції. – К.: Український центр правничих студій, 2001. – С.140.

100 Mellwain C . Constitutionalism: ancient and modern. – Ithaca: Cornell Univ.Press, 1940. – P.21.

101 Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма). / Пер.с венг. – М.: Юристъ, 2001. – С.24.

102 Шевчук С. Названа праця. – С.133.

103 Henkin L. New Birth of Constitutionalism: Genetis Influence and Genetis Defects. – Cordozo Law Review, 1991. – P.40-41.

104 Elster Jon. Constitutionalism in Eastern Europe: An Introduction / University of Chicago Law Review, 1996. – N 58. – P.463.

105 Див.: Шевчук С. Названа праця. – С.146; Основний Закон Федеративної Республіки Німеччини. – В кн.: Конституции государств Европейского Союза / Под общ. ред. и со всупительной статьей директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Л.А.Окунькова. – М.: Издательская группа Инфра-Норма, 1997. – С.181; Государственное право Германии. / Сокр. пер. с нем. семитомного издания. Т.1. – М., 1994. – С.14-23.

106 Див.: Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429; Концепція нової Конституції України. Схвалена Верховною Радою УРСР 19 червня 1991 року // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 35. – Ст. 466.

107 Див.: Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Преса України, 1997. – С.4-7.

108 Див. наприклад: Історія української Конституції / Упоряд. А.Г.Слюсаренко, М.В.Томенко. – К.: Право, 1997. –- С.2-5; Головатий С. Конституція України 1996 р. в системі європейського конституціоналізму // Право України. – 1997 – № 8. – С.3.

109 Дністрянський С. Загальна наука права і політики. – Прага, 1923. – С.176.

110 Кучма Л. Богдан Хмельницький – видатна постать України. Доповідь Президента України на урочистих зборах з нагоди 400-річчя від дня народження Богдана Хмельницького 20 грудня 1995 року // Урядовий кур’єр. – 1995. – № 193. – 23 грудня.

111 Конституція української гетьманської держави / Староукраїнською, латинською, українською та англійською мовами. – Львів-Київ: Право, 1997. – С.89-117.

112 Див. наприклад: Василенко М.П. Конституція Пилипа Орлика. – У бр.: Петрів М. Конституція України 1710 р.: Орлик і Василенко. – К.: Українська Видавнича Спілка, 1997. – С.13; Пріцак О. Пилип Орлик, його конституція і бачення проблем тогочасної України // Дзвін. – 1900. – № 2; Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. – К.: Т-во “Знання України”, 1993. – С.9; Перша конституція України гетьмана Пилипа Орлика.1710 рік. – К.: Веселка, 1994. – С.5.; Головатий С. Конституція України 1996 р. в системі європейського конституціоналізму // Право України. – 1997. – № 8. – С.3; Медведчук В. Конституція Пилипа Орлика як перше відбиття української національної ідеї на конституційному рівні // Вісник Академії правових наук України. – 1997. – №3. – С.3; і т.д.

113 Шаповал В. Від Руської Правди до Декларації про державний суверенітет України: історичні форми правового регулювання державно-владних відносин // Віче. – 2000. – №7. – С.22.

114 Мироненко О.М. Історія Конституції України. – К.: Ін Юре, 1997. – С.3-4, 23-25.

115 Василенко М.П. Конституція Пилипа Орлика. – В бр.: Петрів М. Конституція України 1710 р.: Орлик і Василенко. – К.: Українська Видавнича Спілка, 1997. – С.17.

116 Конституція української гетьманської держави / Староукраїнською, латинською, українською та англійською мовами. – Львів-Київ: Право, 1997. – С.89-117.

117 Дорошенко Д.І. Нарис історії України/Передмова І.О.Денисюка. – Львів: Світ, 1991. – С.385.

118 Василенко М.П. Конституція Пилипа Орлика. – В бр.: Петрів М. Конституція України 1710 р.: Орлик і Василенко. – К.: Українська Видавнича Спілка, 1997. – С.13.

119 Пріцак О. Конституція Пилипа Орлика. – В кн.: Перша конституція України гетьмана Пилипа Орлика.1710 рік. – К.: Веселка, 1994. – С.5.

120 Див.: Дністрянський С. Теорія конституції. – В кн.: Стецюк П. Станіслав Дністрянський як конституціоналіст. – Львів, 1999. – С.193-195; Історія української Конституції /Упорядн.А.Г.Слюсаренко, М.В.Томенко. – К.: Право, 1997. – С.174; Головатий С. Конституція України 1996 р. в системі європейського конституціоналізму // Право України. – 1997. – № 8. – С.6.

121 Мироненко О.М. Історія Конституції України. – К.: Ін Юре, 1997. – С.38-44.

122 Головатий С. Конституція України 1996 р. в системі європейського конституціоналізму // Право України. – 1997. – № 8. – С.6.

123 Див.: Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. – К.: АртЕк, 1997. – С.30-31.

124 Див.: Кирило-Мефодіївське товариство. – Т.2. – К.: Наук. думка, – 1990. – С. 415-426, 569-577.

125 Див. там само. – С.569-577.

126 Див.: Драгоманов М. “Вільна спілка”-“Вольный союз”. Спроба української політико-соціальної програми. – В зб.: Драгоманівський збірник. “Вільна спілка” та сучасний український конституціоналізм / За ред.Т.Г.Андрусяка. – Львів: Світ, 1996. – С.7-72.

127 Див. детальніше: Стецюк П. Конституційно-правові погляди М.Драгоманова та їхній вплив на формування українського конституціоналізму першої чверті ХХ-го століття. – Там само. – С.121-126.

128 Див.: “Основний Закон “Самостійної України” Спілки народу Українського” (проект утворений групою членів Української Народної Партії). – У кн.: Історія української конституції /Упорядн. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. – К.: “Право”, 1997. – С.75-84.

129 Див. детальніше: М.Міхновський. Самостійна Україна. – В кн.: - Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Документи і матеріали. Т. І. /Упорядн. Т.Гунчак і Р.Сольчаник. – К., 1983. – С.62-66.

130 Див.: “Основний закон “Самостійної України” Спілки народу Українського” (проект утворений групою членів Української Народної Партії). – В кн.: Історія української конституції /Упор. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. – К.: “Право”, 1997. – С.75-84.

131 Див. детальніше: Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради України. – 1990. – N 31. – Ст.429; Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К.: “Генеза-Довіра”, 1996. – С.539-540; Стецюк П.Станіслав Дністрянський як конституціоналіст. – Львів, 1999. – С.92-95.

132 Див. детальніше: Декалог Миколи Міхновського // Політика і культура. – 2000. – №2. – С.45.

133 Див. детальніше: Стецюк П. Микола Міхновський про сутність майбутньої української держави: конституційно-правові аспекти. – В зб.: “Самостійна Україна” Миколи Міхновського та її роль у формуванні державницької ідеології. Матеріали науково-практичної конференції до 100-річчя її видання, березень 2000 р. – Львів, 2000. – С.62-71.

134 Див. детальніше: Стецюк П. Микола Міхновський про сутність майбутньої української держави: конституційно-правові аспекти. – В зб.: “Самостійна Україна” Миколи Міхновського та її роль у формуванні державницької ідеології. Матеріали науково-практичної конференції до 100-річчя її видання, березень 2000 р. – Львів, 2000. – С.62-71.

135 Див.: Грушевський М. Конституційне питання і українство в Росії // Літературно-науковий вісник. – Львів, 1905. – Т.ХХХ.

136 Головатий С. Конституція України 1996 р. в системі європейського конституціоналізму // Право України. – 1997. – № 8. – С.4.

137 Див.: Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права та вольности УНР). – В кн.: Історія української конституції /Упорядн. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. – К.: “Право”, 1997. – С.105-113.

138 Див.: Дністрянський С. Конституція Західно-Української Народної Республіки (Проект, 1920). – У кн.: Стецюк П. Станіслав Дністрянський як конституціоналіст. – Львів, 1999. – С.183-184.

139 Дністрянський С. Загальна наука права і політики. – Прага, 1923. – Т.1. – С.337.

140 Див.: Стецюк П. Конституційний проект Теодота Галіпа “Основні права і обов’язки українських громадян” // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2000. – Випуск 35. – С.166-170.

141 Див. наприклад: Эбзеев Б.С. Конституция. Правовое государство. Конституционный суд: Учебное пособие для вузов. – М.: Закон и право, 1997. – С.17-18; Конституція незалежної України: Навчальний посібник / За ред. В.Ф.Погорілка, Ю.С.Шемчушенка, В.О.Євдокимова. – К.: Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, Спілка юристів України, 2000. – С.42-44.; Конституційне право України. Підручник / За ред.В.Ф.Погорілка. – К.: Наук. думка, 1998. – С.103; Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник. – М.: Юристъ, 2000. – С.44; Сравнительное конституционное право. – М.: “Манускрипт”, 1996. – С.108-123; Тодыка Ю.Н., Супрунюк Є.В. Конституция Украины – основа стабильности конституционного строя и реформирования общества. – Симферополь: Таврия, 1997.– С.19-22.

142 Дністрянський С.Нові проекти українських конституцій // Воля. Відень. – 1920. – Т.6. – Ч.5. – С.235.

143 Див.: Шаповал В.М. Від Руської Правди до Декларації про державний суверенітет України. Історичні форми правового регулювання державно-владних відносин // Віче. – 2000. – № 7. – С.20.

144 Конституции и законодательные акты буржуазных государств (ХVІІ-ХІХ вв.). Сборник документов. – М.: Государственное издательство юридической литературы. – 1957. – С.18,250.

145 Конституції нових держав Європи і Азії / Упорядн.С.Головатий. – К.: Українська Правнича Фундація. Вид-во “Право”, 1996. – С.486.

146 Конституции буржуазных стран. – М.: Юридическая литература, 1982. – С.67.

147 Конституция Российской Федерации: Энцикл. словарь / Авт. коллектив : В.А.Туманов, В.Е.Чиркин, Ю.А.Юдин и др. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1995. – С.265.

148 Див.: Лепешкин А.И. Курс советского государственного права. В 2 т. – М.: Государственное издательство юридической литературы, 1961. – Т. 1. – С.169.

149 Конституція розвинутого соціалізму. На допомогу вивчаючим Конституцію СРСР. – К.: Політвидав України, 1978. – С.18.


версія для друку   |  обговорити у форумі   |  відгуки і пропозиції
/ Головна / Авторські сторінки / Авторська сторінка Д-р Петра Стецюка / Публікації / Основи теорії конституції та конституціоналізму / Перелік цитувань /
Copyright © 2006 Юриспруденція
Всі права застережено.
Ідея та концепція: Юриспруденція

Розробка сайту:  бiбlos.com.ua 
Якщо інше не зазначено в самих публікаціях, всі права на них (статті, дослідження, інформаційні та наукові повідомлення тощо) належать відповідним авторам і охороняються у відповідності з чинним законодавством України. Передруки та цитування вітаються за умови гіперпосилання .